CZĘSTOTLIWOŚĆ WYSTĘPOWANIA ZACHOWAŃ

Drugim w kolejności częstotliwości występowania zachowaniem było zgłoszenie przypadku przełożonemu (prawie 25 % badanych), a następnie zgłoszenie pedago­gowi szkolnemu (prawie 18 % badanych osób). Niewielka część bada­nych zgłosiła sprawę organom ścigania (6 % badanych), a śladowa liczba badanych przekazała sprawę instytucjom specjalistycznym (mniej niż %). Szczególnie zaniepokoił fakt, iż aż 13 % badanych przedstawicieli środowisk szkolnych…

Read More

POSTRZEGANIE BEZPOŚREDNICH ZACHOWAŃ

Należałoby też dodać, iż innym zasadniczym warunkiem postrzegania bezpośrednich zachowań jako najbardziej efek­tywnych reakcji jest również sprawne i skuteczne działanie wymiaru spra­wiedliwości w kwestiach przemocy domowej. Przedstawione typy zachowań wobec przypadków poważnej przemo­cy rodzinnej w stosunku do dzieci znajdują swoje odzwierciedlenie w rze­czywistości, co ujawniły przeprowadzone w połowie lat dziewięćdziesią­tych badania (Zob. E. Jarosz, 1998a, s…

Read More

NAJBARDZIEJ TRAGICZNY WARIANT

Najbardziej tragicznym wa­riantem oddziaływania czynników hamujących jest brak podjęcia jakiej­kolwiek reakcji na przypadek nawet poważnego krzywdzenia dziecka w rodzinie. Taka decyzja najprawdopodobniej oznacza dalsze pozostawa­nie dziecka w sytuacji doświadczania przemocy, sytuacji będącej niejed­nokrotnie zagrożeniem jego zdrowia i życia. Brak podjęcia jakichkolwiek kroków oznacza też znaczne zmniejszenie, a nawet przekreślenie szans dziecka na uzyskanie fachowej pomocy…

Read More

REAKCJA NA SYTUACJE

Osoby, o których mowa najczęściej nie są też specjalistami w zakresie pracy z rodziną z problemem przemocy i z ofiarami przemocy. Pełnienie takiej roli wymaga głębokiej i rozległej wiedzy o samym zjawisku, wie­dzy psychologicznej, pedagogicznej, a nadto specjalistycznego kształce­nia i treningu w zakresie terapii i form postępowania w danych, konkret­nych przypadkach. Pośrednie reakcje na sytuacje…

Read More

WIEDZIEĆ CO ROBIĆ

W ten sposób osoby stykając się z dzieckiem krzywdzonymi w ro­dzinie zgłaszają przypadek komuś innemu, kto ich zdaniem lepiej się na tym zna lub wie co dalej robić, bądź, nie będąc do końca przekonanym tym, czy sytuacja wymaga interwencji, czekają by „przyjrzeć się lepiej co się dzieje”, lub podejmują jakieś samodzielne działania, które w ich mniemaniu…

Read More

SYNDROM NIMBY

Syndrom NIMBY można więc określić jako występowanie, na skutek oddziaływa­nia przede wszystkim czynników psychicznych oraz społeczno-kulturo­wych, mniej lub bardziej świadomego niedostrzegania zjawiska przemo­cy wobec dzieci w rodzinie lub wręcz zaprzeczania jego istnieniu.Wyróżnione powyżej czynniki i sytuacje utrudniają lub powstrzymują podejmowanie interwencji wobec rodzin z problemem przemocy. Zazwy­czaj nie działają one w formie izolowanej; w poszczególnych…

Read More

WIĘKSZOŚĆ CZYNNIKÓW

„Specjalista”, zwłaszcza osoba nie zajmująca się stńcte pomocą ofia­rom przemocy (np. nauczyciel, pedagog, pielęgniarka, lekarz) może odczuwać niechęć brania na siebie pewnej odpowiedzialności za przy­padek, niechęć do ponoszenia pewnych „kosztów” związanych z in­terwencją wobec przemocy w rodzinie.W sytuacji ingerowania w rodzinę z problemem przemocy możliwe jest własne fizyczne zagrożenie osoby podejmującej kontakt z rodzi­ną, osoby…

Read More

OSOBA INGERUJĄCA

Część ofiar po czasie wycofuje się z oskarżeń bądź pod presją rodzi­ny, bądź dlatego, że ofiara odczuła już ulgę opowiadając o problemie, co jej wystarczyło, i nie chce, by podejmować dalsze króla.Osoba ingerująca może być przekonana o braku możliwości pomocy polepszenia sytuacji dziecka i rodziny. Przekonanie takie może wy­nikać np. z braku odpowiedniej sieci instytucji specjalistycznych…

Read More

SKUTECZNY CZYNNIK HAMUJĄCY

Skutecznym czynnikiem hamującym ujawnianie przemocy przez dziecko jest występujące bardzo często poczucie winy, przekonanie dziecka, że zasłużyło sobie na takie traktowanie, przekonanie wzmac­niane niejednokrotnie przez sprawcę „widzisz do czego mnie dopro­wadzasz”, „nie zmuszaj mnie, bym zrobił z tobą porządek”. Przy wy­korzystaniu seksualnym u dzieci pojawia się czasami poczucie winy z doznawanej przyjemności. Inne cechy ofiary…

Read More

WIELE OFIAR

Ofiara, jak i inni informatorzy muszą wiedzieć, iż w razie potrzeby uzyskiwane informacje będą ujawniane innym profesjonalistom. Ta­kie ograniczenie stosowania zasady tajemnicy zawodowej może po­wodować odmowę udzielania informacji.W rodzinach z problemem przemocy występuje zjawisko tzw. zmo­wy milczenia, potęgowane niejednokrotnie nakazem lub groźbą spraw­cy. Zmowa milczenia wywołuje niechęć, zakłopotanie, lub wręcz za­przeczanie przez dziecko lub innych…

Read More